127 χιλ για το λιμάνι του Αργοστολίου

Διαγωνισμό προκήρυξε το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τη μελέτη αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου (Β φάση).
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 127.289,66 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών ορίζεται η 28η Απριλίου και ώρα 15:00, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Επίσης, τα τεύχη θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου. Προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 6η Μαΐου και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η διάρκεια της Σύμβασης ή η Συνολική Προθεσμία εκτέλεσης ορίζονται οι 90 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 2.546 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.

Επιμέλεια Ελένη Ευαγγελάτου

Related Posts