Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017-2019

Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Κεφαλληνίας, μέχρι τις 31-12-2016, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» κατά τα έτη 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) κυψελών.
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ.

Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών και η σχετική αίτηση δήλωσης για συμμετοχή θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» κατά τα έτη 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη μετακινήσεων των μελισσοσμηνών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως την 20η Μαΐου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια.
α) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000 ευρώ.
γ) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστον πριν ένα (1) έτος από την ημερομηνία της αίτησης.
δ) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης (Υπόδειγμα 1) στην ΔΑΟΚ Κεφαλληνίας, από 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ε) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2. «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Υπόδειγμα 2) στην ΔΑΟΚ Κεφαλληνίας για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα υποδείγματα 1 και 2 των αιτήσεων – δηλώσεων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην οποία μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθώς και στο τηλέφωνο 2671360578 (αρμόδια υπάλληλος: Στ. Ζαπάντη).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών του έτους ……………  

(Καν. (ΕΕ) 1308/2013)

 

ΠΡΟΣΔΑΟΚ……..…………

             Ημερομηνία: …….……

            Αριθμ. Πρωτ.: ………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Επώνυμο: ……………….………. Όνομα: ……………..………… Πατρώνυμο: ………………………….

Ημερ. Γέννησης: ……………………….…….  Τόπος Γέννησης: ………….………………………………

Α.Δ.Τ.: ………………………………….……….  Εκδ. Αρχή: ……………….……………………………

Α.Φ.Μ./ΔΟΥ …………………………………..……… Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………..………………

Ταχ. Δ/νση Μόνιμης Κατοικίας: ………………….………………………………………………………..

Δήμος : ……………………………………………… Νομός: ………………….…………………………

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Ο Κωδικός Αριθμός του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου μου είναι …………………..

Ο αριθμός των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών είναι ………….………………..

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα ελέγξουν.

 

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο/Η Δηλ…

 

 

 

 

Related Posts