76.190€ στις σχολικές επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της 29ης Μαΐου 2017 το ποσό των 76.190€ για την απόδοση του στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλονιάς, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ποσό αφορά τη β’ κατανομή έτους 2017, καθώς και την αποζημίωση σχολικών τροχονόμων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κατανομή του ποσού των € 76.190,00, συγκεκριμένα, ψηφίστηκε από το Δ.Σ. ως εξής:
– Ποσό € 5.280,00 να αποδοθεί στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για αποζημίωση Σχολικών τροχονόμων.
– Ποσό € 39.000,00 (Α. Δόση 2017) ,ποσοστό 55% του υπολοίπου ποσού των € 70,910,00 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
– Ποσό € 31.910,00 (Β. Δόση 2017) ποσοστό 45% του υπολοίπου ποσού των € 70.910,00 για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από τον Δήμο Κεφαλονιάς

Related Posts