Ανακατασκευάζεται το γήπεδο του Σταυρού στην Ιθάκη

Ο Δήμος Ιθάκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Σταυρού», (CPV: 45236000-0) με συνολικό προϋπολογισμό 185.000€. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Το έργο περιλαμβάνει την χωματουργική διαμόρφωση του χώρου, την κατασκευή περιμετρικών τοιχίων, την κατασκευή – τοποθέτηση περιμετρικού αποστραγγιστικού καναλιού απορροής των υδάτων και την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε εκατό είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, και τη χορήγηση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιθάκης (Κεντρική πλατεία Ιθάκης , Τ.Κ. 28300, τηλ. 2674032795 fax: 2674033387) και αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-15:00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Επιπλέον πληροφορίες για τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και για θέματα έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τηλ.: 26710 27985/ fax: 26710 22572, e-mail: texnikes1@kefallonia.gov.gr) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα στο χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Κεντρική Πλατεία Δήμου Ιθάκης).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Διεθνής Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (2.984,00€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Ιθάκης. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιθάκης.

Ο Δήμαρχος Ιθάκης
Διονύσιος Στανίτσας

Related Posts