Συσσίτιο απόρων δημοτών στην Ιθάκη

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «λειτουργία συσσιτίων για τους άπορους δημότες του Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, άρθρ.86 του Ν.4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 44.640,00,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Αρ.69/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης.
ΑΑΥ: 369/2018
CPV:15800000-6.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΑΦΜ 090125733)
Οδός: Σπύρου Ράζου 138
Ταχ.Κωδ.: 28300
Τηλ.: 2674023920
Telefax: 2674023921
Κωδικός NUTS: EL623
E-mail: i.thoma@ithaki.gr
Ιστοσελίδα: www.ithaki.gr
Το σύνολο του προϋπολογισμού για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 44.640,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιθάκης (Σπύρου Ράζου 138, Βαθύ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, (που ορίστηκε με την αρ.11/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης), τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 πμ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00 πμ.

Ο Δήμαρχος Ιθάκης
Διονύσης Στανίτσας

Related Posts