Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλονιάς με Παράρτημα Ρομά σας ενημερώνει πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης.
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στην Υπηρεσία, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07.00 έως τις 14.00, προκειμένου να υποβάλουν την απαραίτητη αίτηση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
Έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομία).
ΑΜΚΑ και ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού.
E-mail και αριθμό τηλεφώνου.
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (στο όνομα του αιτούντα).
Hλεκτρονικό μισθωτήριο
(Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.)
Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό γάμου κτλ).
Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, κι εφόσον τα στοιχεία της άδειας παραμονής του δεν αντλούνται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορούν να αιτηθούν οι: i) αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), ii) κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και iii) όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση (και όχι ανανέωση) άδειας διαμονής.
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας προσκομίζεται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα).
Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού (ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας) και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
70€
Νοικοκυριό αποτελούμενα από δύο μέλη
105€
Νοικοκυριό αποτελούμενα από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
140€
Νοικοκυριό αποτελούμενα από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
175€
Νοικοκυριό αποτελούμενα από πέντε μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω
210€
Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Πριν την συμπλήρωση του εξαμήνου, η αίτηση θα επανελέγχεται αυτόματα.
Εάν κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.
Εάν κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι το νοικοκυριό δεν πληροί πλέον τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.
Ο δικαιούχος θα μπορεί κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΝ απαιτείται να είναι στο όνομα του αιτούντα ή στο όνομα μέλους του νοικοκυριού που συμμετέχει στην αίτηση. Ωστόσο, η σχετική υποχρέωση ενεργοποιείται από 1/1/2020.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα φιλοξενούμενου/-ων άτομου/-ων , εάν η φιλοξενία δεν είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Τα προσυμπληρωμένα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία αντλούνται αποκλειστικά από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησης για το Πρόγραμμα.
Ο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5), όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.
Εξαιρέσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα:
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών που αφορούν σε μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες. Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση υποβληθείσας αίτησης για το πρόγραμμα. Σε περίπτωση νοικοκυριών που έχουν κοινό αριθμό παροχής ΔΕΔΔΗΕ με άλλη κατοικία, θα πρέπει να προσκομισθεί κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό όπου να αποδεικνύει ότι πρόκειται για διαφορετικές κατοικίες.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών που μισθώνουν τμήμα κατοικίας.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 και έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών που μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.
Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου (π.χ. προγράμματα επιδότησης ενοικίου: Στέγαση Επανένταξη, Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους, Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφαλίστων υπερηλίκων, Φοιτητικό – Στεγαστικό Επίδομα (ν. 3220/2004) κ.α.).

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κεφαλλονιάς είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00π.μ – 15:00μ.μ.

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Κεφαλλονιάς
Ταχ. Δ/νση.: Σουηδίας 11, Αργοστόλι, 28 100
Τηλ.-Fax: 26710 22395
Email: kentrokoinotitaskef@gmail.com
FB: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα ΡΟΜΑ
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 15:00

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed