Ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικά υδατοδρόμια, τι γίνεται στην Κεφαλονιά με τις απαγορεύσεις και τις προϋποθέσεις κατόχων αδειών

Ισχυρό ρήγμα στην ατέρμονη γραφειοκρατία ίδρυσης υδατοδρομίων, αλλά και δυνατότητα δημιουργίας τους και από ιδιώτες, εμπεριέχει το νομοσχέδιο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» που θα καταθέσει στη Βουλή μέχρι το Νοέμβριο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με το 29 άρθρων Σχέδιο Νόμου που μέρος του αποκαλύπτει το tourismtoday , υδατοδρόμια δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια). Επίσης για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο η εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις καταβάλλει τέλος υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Ακόμη δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία:
α) έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων. Αγκυροβόλια πλοίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα και σύμφωνη γνώμη της τοπικής λιμενικής αρχής,
β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας ή έχει καθοριστεί ως αμυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό.
γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών, δ) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.

Κατά το Σχέδιο Νόμου στα υδατοδόμια μεταξύ άλλων επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού ή/και εξωτερικού. Στα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού, επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν, εφόσον έχει διασφα¬λιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων.
Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιού¬νται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου για χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί ένα υδατοδρόμιο να χαρακτηριστεί ως σημείο εισόδου – εξόδου, ύστερα από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.
Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν είναι και κάτοχος της άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, η αίτηση συνυποβάλλεται και από τους κατόχους των ως άνω αδειών.
Υπογραμμίζεται εδώ ότι η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας. Παράλληλα αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις τουριστικών λιμένων, ΠΟΤΑ και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Σημειώνεται ότι η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων αλλά και στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Προϋποθέσεις κατόχων αδειών υδατοδρομίων
Άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) χορηγείται σε Δημόσιο Φορέα, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε ενώσεις προσώπων καθώς και σε φυσικά πρόσωπα.
Άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.
Με την αίτηση χορήγησης αδείας υδατοδρομίου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου, αυτός αντικαθίσταται μέσα σε δύο (2) μήνες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη άδεια χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για χορηγούμενη άδεια σε ΠΟΤΑ, σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες, την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων, για το συντονισμό, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την εισήγηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το άρθρο 10 η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας. Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών. Ακόμη η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με όμοια απόφαση, κατόπιν προσκόμισης στο Τ.Ε.Μ. της νέας σύμβασης υδατοδρομίου και επικαιροποιημένων όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης υδατοδρομίου πριν τη λήξη ισχύος του συμβατικού χρόνου αυτής, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την ανάκληση της απόφασης της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. Κατά το επί θύραις νομοθέτημα συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Επιτροπή Υδατοδρομίων. Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κα¬τόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. Για άδεια που έχει χορηγηθεί ή μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.

Απαγορεύσεις – περιορισμοί
Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής διαχείρισης υδάτων σε λίμνη η:
α) Ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,
β) αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
γ) αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
δ) κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
ε) προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική αρχή,
στ) παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου.
Τέλος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση της άδειάς του.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed