Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζομένους και εποχικά άνεργους

Το ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών που αφορά εργαζόμενους των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Τίτλος Προγράμματος:Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Για τους εποχικά εργαζόμενους προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από:

· To έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από άνεργο και εργοδότη

· Είτε από τη Βεβαίωση λήξης Σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη

· Ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση

· Ή από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην αίτηση από τον ΟΑΕΔ

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3. Να είναι πάνω από 18 ετών

Βασικά χαρακτηριστικά προγραμμάτων :

1. Κατάρτιση : Αφορά φυσική παρουσία ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση/. Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης είναι 4 ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας / Ο συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης ανά πρόγραμμα είναι 80 ώρες.

2. Εκπαιδευτικό επίδομα: 5€ μικτά, ανά ώρα κατάρτισης.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 400ΕΥΡΩ

Προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής: Έως Πέμπτη 31/10/2019 12.00 π.μ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : Έως Πέμπτη 7/11/2019 12.00 π.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

3. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α και Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζόμενου

4. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα

5. Αποδεικτικά Εργασιακής κατάστασης.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed