Ηλίας Παρίσης: «Να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας οι Παλληκισιάνοι»

Ως γνωστό το έργο «αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλονιάς με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» με Π/Υ 9.000.000 ευρώ δημοπρατήθηκε στις 16-7-2014.
Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε., με την με αριθ. Πρωτ. Δ1/ο/2923/12-8-2014 με ΑΔΑ 6ΕΟΠ1-2ΘΕ και με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας 33,60%. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16-10-2014 για συνολικό ποσό 6.059792,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και προθεσμία περαίωσης επτά μήνες. Για την συνολική προθεσμία περαίωσης του εργου εγκρίθηκε παράταση αρχικά μέχρι 31-5-2017 και δεύτερη μέχρι τέλος Μαρτίου 2018, χωρίς ωστόσο να βλέπουμε καμία κινητικότητα έναρξης εργασιών. Μέχρι τέλους του 2017 η συνολική πρόοδος του έργου δεν υπερέβαινε το 20 % και αυτό σε δευτερεύουσες εργασίες (χαλικόστρωσης κλπ) και αξίας 1.073.796,35 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 23 & 24%, βάσει 3ου Λογαριασμού. Από την ανάθεση του έργο και μετά προέκυψε η ανάγκη, σύνταξης συμπληρωματικών τροποποιητικών μελετών, είτε λόγω σφαλμάτων των υπηρεσιακών μελετών, είτε προβλημάτων υποδομής (υφιστάμενες λιθοδομές, υφιστάμενοι τοίχοι οπλισμένου σκυροδέματος που προέκυψαν από το παλαιό υπάρχον οδικό δίκτυο, που επίσης δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των υπηρεσιακών μελετών.
Παρά το γεγονός όμως ότι όλες οι συμπληρωματικές μελέτες (άνω των 18), εγκρίθηκαν, ανατέθηκαν στον εργολάβο για σύνταξη και επεστράφησαν, έστω με καθυστέρηση 10 τουλάχιστον μηνών, το τέλος του 2016 και πάλι δεν είδαμε καμμία κινητοποίηση έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ληξουρίου-Παλλικής. Έχουν ήδη παρέλθει τέσσερα και πλέον χρόνια από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 2014, οι κάτοικοι του Ληξουρίου και των χωριών της Παλλικής καταβάλουν τα πλήρως ανταποδοτικά τέλη κυκλοφορίας, όμως η Κυβέρνηση και ο κ. «ήλθε είδε και απήλθε» Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ, ουδόλως ενδιαφέρεται για την έναρξη και επιτάχυνση των εργασιών για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο της Κεφαλλονιάς, να αποφασίσει ομόφωνα αν επιθυμεί να:
Δηλώσει την έντονη διαμαρτυρία του στην Κυβέρνηση και τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, για την εξοργιστική πλέον καθυστέρηση έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Επαρχίας Πάλης που επλήγη περισσότερο όλων από τους σεισμούς.
Να υποστηρίξει ενεργά τους δημότες μας και να καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να μην καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019, εφόσον ήδη οι περισσότεροι κατέβαλαν αυτά για το 2018.
Να διαμηνύσει στην Κυβέρνηση και τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και την κ. Βουλευτή, ότι από τούδε και στο εξής δεν θα καταβάλουν οι δημότες της Επαρχία Πάλης τα τέλη κυκλοφορίας, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως το οδικό δίκτυο της περιοχής.
Να δηλώσει ότι υποστηρίζει την επιθυμία που εξέφρασε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να αναλάβει η ίδια την υλοποίηση των αρχικών και τροποποιητικών μελετών αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ώστε να απαλλαγεί το έργο και από πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Να απαιτήσει από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, να υπογράψει ανάλογη προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την διάθεση-μεταφορά των απαιτουμένων πιστώσεων σε αυτήν για την υλοποίηση του έργου με ευθύνη της.
Να απαιτήσει και από την ΚΕΔΕ, να δηλώσει και αυτή την ενεργή υποστήριξή της στον Δήμο Κεφαλονιάς με υιοθέτηση και από μέρους της, όλης της ως άνω προτεινόμενης από την παράταξή μας απόφασης.

Για τους Φίλους Κεφαλληνιακής Ομόνοιας (ΦΙ.Κ.Ο.)
Ηλίας Παρίσης
Επικεφαλής της Παράταξης & Δημοτικός Σύμβουλος

Related Posts