Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΠΕΔΙΝ στην Κέρκυρα

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, στην Κέρκυρα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2. Ενημέρωση για τη λειτουργία του σεισμολογικού δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ σε σχέση
με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στα Ιόνια Νησιά.
Εισηγητής: Βασίλης Καρακώστας, Καθηγητής Σεισμολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Ενημέρωση από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ
Εισηγητής: Κώστας Κομνηνός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής
του Δικτύου ΔAΦΝΗ.

4. Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ, έτους 2019.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

5. Πρόγραμμα τουριστικής προβολής ΠΕΔ-ΙΝ, έτους 2019.
Εισηγητής: Παύλος Κολοκοτσάς, Δήμαρχος Ζακύνθου.

6. Δικτυακός τόπος τουριστικής προβολής και αρχείο ψηφιακών μέσων της ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης.

7. Μεταφορά του λογαριασμού όψεως που διατηρεί η ΠΕΔ-ΙΝ από το Γραφείο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) στην Κέρκυρα, στην Κεντρική
Υπηρεσία του Τ.Π.Δ.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

8. Εγκρίσεις πρακτικών επιτροπών της ΠΕΔ-ΙΝ, ως εξής:
α) 3ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και Παραλαβής του Έργου: «Προμήθεια
πλήρους σεισμολογικού σταθμού», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συντήρηση
και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ».
β) Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου:
«CRAFT LAB» με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης», στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020».
γ) Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου:
«4PLUS» με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 2.2.5, 3.2.3
και 3.2.5», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».
δ) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Κλειστού Διαγωνισμού του Έργου:
«4PLUS» με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 1.2.2 και
2.2.1», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA
ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

9. Ενημέρωση για Διασυνοριακά Προγράμματα:
α) Έκδοση απόφασης ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή έργου (νομικό πρόσωπο) και
υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «CRAFT LAB», στο πλαίσιο του
προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020», με MIS: 5003879 και ενάριθμο ΠΔΕ 2018ΕΠ32260012, που
χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 3226.
β) Έκδοση απόφασης ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή έργου (νομικό πρόσωπο) για
το έργο «4PLUS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», με MIS: 5030829 και ενάριθμο
ΠΔΕ 2018ΕΠ52260006, που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 5226.
γ) Προκήρυξη της 4ης Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από την Διαχειριστική
Αρχή του προγράμματος «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», Ειδικός Στόχος 1.3:,
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ΑΠΕ, Ειδικός Στόχος
2.1: Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την
τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

10. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 5ου Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας και
συμμετοχή στη συνδιοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
29-30/06/2018.
Εισηγητές: Περδικάρης Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Λευκάδας, μέλος ΔΣ ΠΕΔ-ΙN
και Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

11. Ενημέρωση για: α) Την 4η Τεχνική Συνάντηση και Τελικό Συνέδριο του Έργου
«SaveMedCoasts», που θα πραγματοποιηθεί 05-06/12/2017 στη Ρώμη.
β) Την Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην Έκθεση «Πολιτισμού -Τουρισμού-
Γαστρονομίας-Οίνου», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οίνου (CEUCO) 19 –
21/10/2018, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.
γ) Τη διοργάνωση του Εργαστηρίου και του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του έργου
«SaveMedCoasts», που πραγματοποιήθηκε 25-26/09/2018 στην Λευκάδα.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

12. α) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
β) Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

13. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

14. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

15. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης
Δήμαρχος Κεφαλονιάς

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed