Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Ιδρύματος «Γεράσιμος Πρίαμος»

Το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Γεράσιμος Πρίαμος» που εδρεύει στα Χαλιωτάτα Σάμης σύμφωνα με την 8774/2 Φεβρουαρίου 1930 δημόσια διαθήκη του Γεράσιμου Πρίαμου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2019-2020 την χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές.
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε νέους και νέες των οποίων οι γονείς ή ένας εξ’ αυτών είναι μόνιμοι κάτοικοι Χαλιωτάτων ή Σάμης καταγόμενοι από τα Χαλιωτάτα. Η ηλικία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εικοστό πρώτο έτος (21) και να σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας. Η επιλογή τους γίνεται με εκλογή, χωρίς διαγωνισμό, και μόνον όταν ο αριθμός των υποτρόφων υπερβαίνει τους τρείς (3) διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό 131/1990 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται όσα χρόνια διαρκεί η φοίτηση ενός εκ των υποτρόφων, και εφόσον ο υπότροφος ανταπεξέρχεται με επιτυχία στα μαθηματά του, και προάγεται στο επόμενο έτος των σπουδών, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου. Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η μαρτίου 2020 ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:
Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο Σάμης που να αναγράφεται η καταγωγή από τα Χαλιωτάτα Σάμης.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Σάμης που να πιστοποιεί την μόνιμη κατοικία των γονέων ή ενός εξ’ αυτών ως μόνιμοι κάτοικοι Χαλιωτάτων ή Σάμης καταγόμενοι από τα Χαλιωτάτα Σάμης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του, που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 21 χρόνων.
Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Τμήμα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Χώρας.
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου , ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.
Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 ότι θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό όταν ειδοποιηθεί επί ποινή ακυρότητας.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed