Το Δ.Σ. της ΕΔΑΚΙ στηρίζει τη σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, ψήφισμα με… αιχμές από τους εργαζομένους της επιχείρησης

Στο Αργοστόλι, σήμερα 26 Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Κυριακή, προσκλήθηκαν σε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε (δια περιφοράς) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αρ.40/20930/31-03-2020(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α., κατόπιν της υπ.αριθμ. πρωτ: 230/26-04-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) Μελών δήλωσαν ότι συμμετέχουν τα έντεκα (11) και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Γαβριελάτος Αργύριος
2)Βανδώρος Παναγής
3) Παπαδάτος Νικόλαος
4.)Κωνσταντάτος Ιωάννης
5. Ματιάτος Σπύρος
6. Ραδίτσας Νικόλαος
7.Ματιάτος Σπυρίδων
8. Κωνσταντάτος Διονύσιος
9. Μινέτος Διονύσιος
10.Καβαλιεράτος Γεώργιος
11.Ζαμπέλη Σπυριδούλα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α ενημέρωσε γραπτά με την αποστολή ηλεκτρονικά τα μέλη του Δ.Σ. για το 1ο θέμα που αφορά: τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και την απόφαση που λήφθηκε σχετικά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου:
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου δημιουργείται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων ένας νέος Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων με τη συμμετοχή (και προεδρία!) της περιφέρειας και όλων των Δήμων της περιφέρειας με μορφή εταιρείας Α.Ε. και βασικό σκοπό τον ενιαίο και από κοινού τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια των Ιονίων Νησιών. Η θεσμοθέτηση του νέου φορέα συντελεί στην κατάργηση της πρώην Διαδημοτικής Επιχείρησης , η οποία λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και την ενσωμάτωσή της στον νέο φορέα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Στηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» .
2. Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης να ζητήσουν την απόσυρση του άρθρου 93.
3. Καλούμε τον Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης να παρέμβει άμεσα για την απόσυρση του άρθρου 93.
4. Καλούμε τον Α/Περιφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης να επιστρέψει στην ΠΙΝ κάθε εισήγηση περί κατάργησης της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 57/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στις 26/04/2020 που έγινε διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αρ.40/20930/31-03-2020(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19, έχοντας μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: απόσυρση του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου δημιουργείται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων ένας νέος Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων με τη συμμετοχή (και προεδρία!) της περιφέρειας και όλων των Δήμων της περιφέρειας με μορφή εταιρείας Α.Ε. και βασικό σκοπό τον ενιαίο και από κοινού τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια των Ιονίων Νησιών. Η θεσμοθέτηση του νέου φορέα συντελεί στην κατάργηση της πρώην Διαδημοτικής Επιχείρησης , η οποία λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και την ενσωμάτωσή της στον νέο φορέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συμφωνούμε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την απόσυρση του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
2. Σαν εργαζόμενοι με την ευαισθησία που μας διακρίνει – σε αντίθεση με την κυβέρνηση που προσπάθησε εν κρυπτώ εν μέσω πανδημίας να περάσει ένα νόμο έκτρωμα – δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κινητοποιήσεις μέχρι να αποσυρθεί το άρθρο 93 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» , προκειμένου δε να ασκηθούν πιέσεις προς την κυβέρνηση και να διασφαλίσουν την περιουσία της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. που είναι περιουσία του Κεφαλλονίτικου και Ιθακήσιου λαού:
α. Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης να ζητήσουν την απόσυρση του άρθρου 93.
β. Καλούμε τον Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης να παρέμβει άμεσα για την απόσυρση του άρθρου 93.
γ. Καλούμε τον Α/Περιφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης να επιστρέψει στην ΠΙΝ κάθε εισήγηση περί κατάργησης της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στο λαό που εκπροσωπούν.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed