Εκμίσθωση ακινήτων Κληροδοτήματος Αφών Στ. Τυπάλδου

Από την πρώτη μέρα της θητείας μας στο Δήμο Ληξουρίου ένας από τους στόχους που θέσαμε ως Δημοτική Αρχή ήταν η αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου και των Κληροδοτημάτων του.
Σήμερα έρχεται η πρώτη ευτυχή κατάληξη με την εκμίσθωση των τριών διαμερισμάτων που το Κληροδότημα Αδελφών Στ. Τυπάλδου κατέχει την Κιφησιά τα οποία ήταν κλειστά και αδιάθετα για αρκετά χρόνια. Με την άοκνη φροντίδα και το ενδιαφέρον της προηγούμενη διοίκησης του Κληροδοτήματος και συγκεκριμένα του πρώην προέδρου και σημερινού Αντιδημάρχου κ. Μαρκέτου Δημήτρη , του πρώην προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χαβριάτων κ. Μοσχόπουλου Τάση και του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ληξουρίου κ. Τσίγγανου Διονύση , τα διαμερίσματα επισκευάστηκαν και έγιναν ελκυστικά με αποτέλεσμα να βρεθούν ενδιαφερόμενοι. Η σημερινή διοίκηση με πρόεδρο το Δήμαρχο και μέλη των πρόεδρο της Κοινότητας Χαβριάτων κ.Μοσχόπουλο Σπύρο και το διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ληξουρίου κ.Τσίγγανο Διονύση ενέκρινε την εκμίσθωση στους ενδιαφερόμενους και σύντομα το Κληροδότημα θα αποκτήσει ξανά πόρους προς εκπλήρωσης των σκοπών της ίδρυσής του.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ληξουρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
Τις διατάξεις του αρ. 28 του Ν. 4325/2015.
Την υπ.αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017.
Την υπ΄αριθ. 140634/22-6-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/29-6-2017) περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/ Α΄/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών , σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
Το υπ΄ αριθ. 128/4-2-1981 Π.Δ (ΦΕΚ 38/Α/13-2-1981) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση και κυρώθηκε ο Οργανισμός του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ».
Την από 22-5-1985 ιδιόγραφη διαθήκη του Χαράλαμπου Στυλιανού Τυπάλδου.
Το υπ΄αριθμ. 451/1995 Π.Δ/γμα με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση και κυρώθηκε ο οργανισμός του ανωτέρω Κληροδοτήματος.
Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν προσφορές στην δημοσιευμένη ανακοίνωση εκμίσθωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Την ανάθεση της εκμίσθωσης των ακινήτων με απόφαση του Δ.Σ στο μεσιτικό γραφείου του κ. Θεμιστοκλή Μπάκα στην Αθήνα.
Τα αποσπάσματα του υπ΄αριθ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ του Κληροδοτήματος Αδελφών Τυπάλδου , τα οποία διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία μας με τα αρ. πρωτ. 4/16-3-2020 , 9/21-4-2020 και 10/21-4-2020 έγγραφα αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση των αποσπασμάτων του υπ΄αριθ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ του Κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ Σ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ» αναφορικά με αποφάσεις για την απευθείας εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων στην Κηφισιά (επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 70), ιδιοκτησίας του ανωτέρω Κληροδοτήματος:
Διαμερίσματος α΄ ορόφου επιφανείας 119,20 τ.μ με αποθήκη 9,00 τ.μ και θέση πάρκινγκ 11,25 τ.μ στον. κ. Τζανάκη Ευτύχη του Προκοπίου, αντί μηνιαίου μισθώματος 700,00 ευρώ, για τρία χρόνια.
Διαμερίσματος επιφανείας 119,00 τ.μ με αποθήκη 34,80 τ.μ και θέση πάρκινγκ 11,25 τ.μ , στον κ. Δημήτριου Καφίρη του Θεολόγου, αντί μηνιαίου μισθώματος 1.000,00 ευρώ , για τρία χρόνια.
Διαμερίσματος ισογείου, επιφανείας 102,16 τ.μ , με αποθήκη 9,00 τ.μ και θέση πάρκινγκ 11,25 τ.μ , στην κ. Νίνα Βιλιάρδου του Βασιλείου, αντί μηνιαίου μισθώματος 600,00 ευρώ, για τρία χρόνια.

ΜΕ Ε.Σ.
Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed