Αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων Α`/θμιας, Β`/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μονάδων προσχολικής αγωγής αρμοδιότητας του Δήμου Αργοστολίου

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
Το υπ΄ αριθμ. 186393/14-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων και ΗΧΠΚΠ
Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας αυτών
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων Α`/θμιας, Β`/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μονάδων προσχολικής αγωγής αρμοδιότητας του Δήμου Αργοστολίου την Παρασκευή 15-10-2021.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed