Κλειστά αύριο Τρίτη όλα τα σχολεία στον Δήμο Σάμης λόγω του παγετού

Ο Δήμαρχος Σάμης έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 58 και 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18,όπως ισχύει.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το άρθρο 154 Ν. 4600/2019 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010» με το οποίο συστήνεται ο Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ. Σάμης. (ΦΕΚ Α/43/9-3-2019).
5. To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
6. Τον Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ 76/Α/3-4-2020
7. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
8. Το Π. Δ.: 99/2017 – ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017
9. To αρθ. 4 τουΠ.Δ 79/2017 – ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017
10. Το με αρ.πρωτ:10832/24.01.2022 έγγραφο Πρόγνωσης Καιρικών Φαινομένων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
11. Την άμεση ανάγκη προφύλαξης της υγείας των μαθητών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προσωρινή διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σάμης, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, λόγω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΝΙΑΣ ΝΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed