Αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περατάτων και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων έως και την Δευτέρα 28/03/2022 λόγω μετακόμισης

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998. Την από 13-12-2021 Σύμβαση Χρησιδανείου μεταξύ του ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου» και του Δήμου Αργοστολίου. Tην υπ`αριθμ 157/4648/2022 απόφαση Δημάρχου. Την ανάγκη μετακόμισης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περατάτων και του Ειδικού Νηπιαγωγείου στο κτίριο του «ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συμπληρώνουμε την υπ`αριθμ 157/4648/2022 απόφαση Δημάρχου και αναστέλλουμε την λειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περατάτων, καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων έως και την Δευτέρα 28/03/2022 λόγω μετακόμισης.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed